14 செயற்கைக் கோள்களுடன் இந்தியாவின் பி.எஸ்.எல்.வி. சி-47 ரொக்கெட் விண்ணில் பாய்ந்தது

heavy-lift rocket PSLV-C47 carrying 14 satellites - one from India and 13 from the US - blasted off into space

0 1,230

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!